E-Sözleşme
  1. Anasayfa
  2. E-Sözleşme
E-Sözleşme

E-Sözleşme

E-Sözleşmeler, klasik anlamdaki sözleşmelerle temelde aynı hukuki unsurlara sahip olsalar da elektronik ortamda elektronik araçlar kullanılarak akdedilmektedir. E-Sözleşmeler, sözleşmenin taraflarının veya taraflarından birinin irade beyanının yazı, görüntü, ses ve diğer verilerin sayısallaştırılması suretiyle meydana geldiği ve bu şekilde karşı tarafa iletildiği sözleşme şekilleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, E-Sözleşme ile doğrudan alakalı mevzuat hükümleri bir yana, genel olarak, sözleşme kavramını bağlayan genel hükümler E-Sözleşme için de geçerli olacaktır. E-Sözleşme birçok yönden genel sözleşme normuyla benzerlik gösterse de yapısı gereği ispat ve geçerlilik noktasında önemli farklılıklar göstermektedir.

Elektronik ortam haricinde imzalanan sözleşmelerde, taraflar karşılıklı olarak hazır bulunmakta ve sözleşmeyi karşılıklı olarak imza etmektedirler. Bununla beraber, özellikle tüzel kişiler arasında akdedilecek sözleşmelerde, sözleşmeyi imza eden gerçek kişinin tüzel kişiyi temsil etmeye kabiliyeti önem arz etmektedir. Ne var ki, E-Sözleşme açısından yalnızca “kabul ediyorum” şeklinde bir buton bulunan örneklerde işbu kabulün geçerliliği ve tüzel kişiliği bağlayıcılığı belirsizlik yaratmaktadır.

Teknoloji ve güncel gelişmeler kapsamında, E-Sözleşme’nin akdedilmesi bakımından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (“EİK”)’nun 4. (dördüncü) maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imza (“E-İmza”) önem teşkil etmektedir. EİK’nın düzenlenme amacı E-İmza’nın ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğurmasıdır. Bununla birlikte, TBK’nın 14. (ondördüncü) maddesi uyarınca, imzanın el yazısıyla atılması zorunlu olmasına rağmen, madde hükmünün devamında E-İmza’nın da el yazısıyla atılmış imza ile aynı hukuki sonuçları doğuracağı açıkça hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, E-Sözleşme akdetmek isteyen iki tüzel kişinin, hukuken geçerli bir sözleşme akdetmeleri yalnızca “kabul ediyorum” şeklinde bir butonla gerçekleştirilemeyecektir. Dolayısıyla, şirketin imzaya yetkili kişisi adına alınan E-İmza’nın kullanılması sureti ile imzalanan bir sözleşmenin geçerlilik ve ispat noktasında büyük avantaj sağlayacağı aşikardır.